Naše regulátory

Námi nabízené regulátory se oproti konkurenci vyznačují především tím, že při instalaci kladou minimální nároky na schopnosti a vybavení kupujícího, a jejich hlavním rysem je to, že při instalaci není nikdy nutné na pušce cokoliv trvale předělávat. Kdykoliv je možné pušku uvést do původního stavu bez regulátoru. Není potřeba nikde vrtat díry apod., jako je tomu u konkurenčních regulátorů. Také není nutné vlastnit speciální vybavení. Ve většině případů vám totiž postačí základní nástroje v podobě imbusových klíčů, kleští, případně svěráku.

V zájmu maximální názornosti a tím i jednoduchosti jsme pro vás vytvořili řadu videí s popisky, podle kterých je možné krok za krokem regulátor nainstalovat, i pokud nejste technický typ. V případě jakýchkoliv nejasností je kdykoliv možné zaslat vaše dotazy na naši e-mailovou adresu, a my se vynasnažíme o maximálně rychlou odpověď.

Naše regulátory se mimo jiné vyznačují výbornou přesností výstupního tlaku, který se velmi často pohybuje na hranici 1 – 3 bar, což má velmi příznivý vliv na výslednou konzistenci rychlosti, která se díky tomu může pohybovat v rozmezí cca 1 – 1,5 m/s.

Funkce a přínos regulátoru

Jak již název napovídá, jedná se o zařízení, jež má regulovat (udržovat) výstupní veličinu na požadované hodnotě, případně v požadovaných mezích. V našem případě je touto veličinou tlak vzduchu, jenž vstupuje při výstřelu do hlavně. Standardně je tento tlak vzduchu neregulovaný, což znamená, že záleží na aktuálním tlaku v kartuši (tlakové nádobě) větrovky, přičemž se tento tlak s počtem výstřelů snižuje v závislosti na klesání množství vzduchu v kartuši. Tato změna tlaku má však nepříznivý vliv na periodičnost přepouštěcího ústrojí, které dávkuje množství vzduchu do hlavně a určuje tak rychlost a energii střely. Důvodem je to, že při vysokém tlaku dochází ke zvýšení síly na ventil, a bicí mechanizmus se tak otevře na kratší dobu, než když je ventil přitlačován menším tlakem (síla je úměrná tlaku, tedy při 200 bar je přítlačná síla na ventil dvojnásobná oproti 100 bar) a přepustí tím méně vzduchu, což zajistí pomalejší rychlost střely, jenž v konečném důsledku způsobí to, že střela dopadne na cíl v nižší výšce než byl záměrný bod. V opačném případě může při vyšší rychlosti střela zasáhnout cíl výše, než bylo zamýšleno. Částečně tento problém řeší tvarové provedení ventilu, který zajišťuje to, že i když je ventil při vyšším tlaku přitlačován větší silou, a je tedy otevřen po kratší dobu, tak se do prostoru hlavně vyšší tlak přepustí vyšší rychlostí, což zajistí přibližně stejné množství vzduchu jako při přepouštění nižšího tlaku vzduchu po delší dobu, a tudíž odchylky výstupní rychlosti nejsou tak výrazné. Tento vyrovnaný stav však neplatí v celém pracovním tlaku kartuše a bývá omezen jen na určitou tlakovou oblast. Příkladem může být rozmezí 170 – 110 bar, kdy je výstupní rychlost v akceptovatelných mezích obecně nazývaných jako konzistentní část nebo zkráceně konzistence, jež se uvádí jako odchylka od průměrné rychlosti. Např. 240 ms ± 2 m/s znamená, že průměrná rychlost střely je 240 m/s, maximální rychlost střely je 242 m/s a minimální rychlost střely je 238 m/s.

Jak již bylo výše zmíněno, regulátor tlaku zajišťuje stále stejný výstupní tlak, tedy do té doby dokud je tlak v kartuši vyšší nebo stejný jako je nastavený výstupní tlak. Pokud tedy máme nastavený výstupní tlak z regulátoru 100 bar, tak je tento tlak udržován po celou dobu, dokud je v kartuši tlak vyšší než 100 bar. Díky čemuž odpadá problematika rozdílné síly na ventil a celý systém pracuje vždy se stejným tlakem, tudíž přepouští stále stejné množství vzduchu, což vede ke stejné úsťové rychlosti mezi jednotlivými střelami. Tím pádem nedochází k odchylkám u výšky zásahů. Kromě již popsaného zlepšení konzistence a tím i přesnosti, regulátor také zajišťuje využití celého tlakového rozsahu, jehož dosud nebylo možno využít. Po instalaci regulátoru je tedy možno přesně střílet v rozmezí od maximálního tlaku udávaného výrobcem až po tlak nastavený na výstupu regulátoru.

Je tedy např. možno střílet 200 – 100 bar oproti předchozímu rozmezí 170 – 110 bar. Tato změna způsobí to, že je možno na jedno napuštění kartuše vystřelit více ran, než tomu tak je bez regulátoru. Ono navýšení umožňuje využití tlaku mezi 200 – 170 bar a 110 – 100 bar, což zajišťuje zvýšení počtu výstřelů o 40 %, což odpovídá poměrovému využití tlaku v kartuši bez a s regulátorem.

Shrnutím je možné říct, že regulátor zajišťuje přesnější střelbu (lepší konzistenci výstřelů) a větší počet výstřelů na jedno naplnění kartuše. Dalo by se tak říct, že hlaveň je srdcem větrovky a regulátor je jejím mozkem.

Značky PCP pušek, pro které dodáváme naše regulátory:

Důležité parametry regulátorů

Přesnost regulace

U regulátoru výstupního tlaku pro větrovky je několik důležitých parametrů, jež následně určují parametry celé pušky. Prvním a jedním z nejdůležitějších parametrů je samotná přesnost regulace, neboli to, jak se mění výstupní tlak oproti změně vstupního tlaku. V předchozí kapitole byl regulátor popsán jako zařízení, jež zajišťuje stále stejný výstupní tlak, což v důsledku není úplně přesná definice, jelikož takovýto regulátor je fyzikálně nerealizovatelný. U každého regulátoru dochází ke změně výstupního tlaku, pokud se změní tlak vstupní (tlak v kartuši), ovšem velikost oné změny se u různých regulátorů liší, a čím menší ona změna je, tím je regulátor lepší. Standardně může např. změna v celém tlakovém rozmezí kartuše odpovídat hodnotě 5 bar. Tedy při tlaku v kartuši 200 bar je výstupní tlak na regulátoru 105 bar oproti původně zamýšleným 100 bar. Jak se tlak v kartuši zmenšuje, tak se zmenšuje i výstupní tlak. Tedy při 150 bar je výstupní tlak 102,5 bar atd., až se oba tlaky, vstupní i výstupní srovnají. Většinou bývá tato závislost lineární. Oním důvodem, proč se říká, že regulátor zajišťuje stále stejný výstupní tlak, je to, že změna výstupního tlaku 5 bar je řádově menší než když se tlak mění o 100 bar, jako je tomu u větrovky bez regulátoru. Obecně lze říci, že čím menší je tlaková diference (změna) výstupního tlaku regulátoru, tím má puška lepší konzistenci a střílí přesněji.

Rychlost regulace

Další důležitou vlastností regulátoru je rychlost, s jakou se regulovaný tlak v komůrce dokáže vrátit po výstřelu na požadovanou hodnotu. Tato vlastnost určuje, jak rychle je možno znovu vystřelit po předchozím výstřelu bez toho, aby docházelo ke změně konzistence. Změna konzistence může nastat tím, že frekvence mezi výstřely je větší než rychlost, s jakou dokáže regulátor napustit vzduch do komůrky na požadovaný tlak. Pokud se vystřelí dříve, než tlak dosáhne požadované hodnoty, bývá rychlost střely nižší, jelikož tlak v regulované části ještě nestačil dosáhnout požadované hodnoty.

Uspořádání a velikost regulátoru

Poslední důležitou vlastností regulátoru je jeho konstrukce; dle uspořádaní můžeme regulátory rozdělit na 2 druhy.

Prvním typem regulátoru je externí regulátor (vnější), který se obvykle šroubuje mezi samotnou trubku kartuše a její zátku či ventil. Tento typ má výhodu v tom, že většinou nesnižuje objem kartuše, což je příznivé v tom, že nedochází ke spotřebě objemu vzduchu, který se použije ke střelbě, a tudíž se počet výstřelů nesníží. Další výhodou je také jednoduché zajištění přívodu atmosférického vzduchu. Nevýhodou regulátoru je bohužel to, že prodlužuje délku kartuše, což vede k problémům spojeným s uchycením kompenzátoru na konci hlavně, případně jejímu vyšroubovávání při plnění, tím pádem je regulátor pro některé typy větrovek nepoužitelný. Další nevýhodou může být vyšší cena regulátoru, jelikož jsou větší a je nutno vytvořit odpovídající závity.

Druhým typem je regulátor interní (vnitřní), který se umisťuje dovnitř kartuše. Obvykle nelze při vnějším pohledu na větrovku poznat, zda je tímto typem regulátoru vybavena. Jeho výhoda je snadnější výroba a to, že neprodlužuje kartuši, což přispívá k praktičnosti a estetičnosti. Hlavními nevýhodami těchto regulátorů je to, že zabírá objem v kartuši, a tudíž snižuje množství vzduchu, což vede ke snížení počtu výstřelů. V tomto případně tedy hraje velkou roli celková velikost regulátoru, jelikož pro menší kartuše se může stát, že objem regulátoru je třeba 1/5 celkového objemu, což by vedlo k poklesu počtu výstřelů například o 15 % oproti menšímu regulátoru. Zároveň má většina typů tohoto regulátoru problémy s přívodem atmosférického tlaku, jenž je pro většinu typů nezbytný pro jejich správnou funkci. Tento problém vede k tomu, že je následně nutné vyvrtat malý otvor do kartuše, jenž přivádí atmosférický tlak, což klade z praktického hlediska nároky na uživatele a jeho technické vybavení, o dodržení záručních podmínek a zákonných norem raději nemluvě (kartuše je tlakové zařízení).

Nastavení tlaku regulátoru

Nastavení tlaku se provádí pomocí plochého šroubováku v horní časti regulátoru. Při nastavování se otáčí vnitřním plastovým šroubem s drážkou. Velikost výstupního tlaku na stupnici zobrazuje poloha obarvené drážky na vnitřním plastovém šroubu. Celkový rozsah otáčení pro výstupní tlak je v rozsahu 100-150 bar a je přibližně ¾ otáčky. Začátek zelené je 100 bar a konec červené je 150 bar. Stupnice je pouze orientační a průběhem času se muže lehce změnit v důsledku únavy talířových pružin. Kartuši plňte na maximální tlak, který je uveden výrobce větrovky.


Na tomto obrázku je zobrazena nová stupnice

Stupnice na regulátoru je 100-150 bar a je pouze ¾ otáčky


Na tomto obrázku jsou zobrazeny 3 nastavení regulátoru

Jak nastavit tlak na regulátoru